Bankkártyás fizetés adatkezelés

Fontos az adataid védelme!

Életmódtréner.hu Kft.

Nyilvántartást vezető hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23464478-2-41

Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19. As. 2a.

Email cím: info@eletmodtrener.hu

Kapcsolattartó: Demeter Attila

Telefonszám: +36203630612

mint Adatkezelő, az Ön személyes adatait bizalmasan és az adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint kezeli, megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az Ön személyes adatainak biztonságát szolgálja.

Tájékoztatjuk, hogy az Önnel kötött szerződés és ezzel kapcsolatos szerződéskötés kapcsán személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezeljük.

1. Adatkezelésünk feltételei

Online bankkártyás fizetés

A kezelt személyes adatok köre:   

Az Adatkezelő felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok átadásra kerülnek a paylike.hu online fizetést bonyolító szolgáltató részére. 

A továbbított adatok köre: név, email cím, nyugta cím adatok. 

Bankkártyás fizetéskor Ön a Stripe beépülő woocommerce modulja és a fizetés a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő modulon történik, és nem az Adatkezelő oldalán.

A Életmódtréner.hu Kft. az érintett – webáruházban vásárló – kártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. 

Adatkezelés célja: 

A szerződéses partner beazonosítása, szerződés megkötése, szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták vagy igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja:

a) Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint “az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; “

b) A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”

c) évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§. (1) a.) pontja, mely szerint „azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli”

Az Stripe, mint adatfeldolgozó az általa végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy

3. Számlázás

A kezelt személyes adatok köre:   

A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím, adószám vagy adóazonosító. 

Adatkezelés célja: 

A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

a) Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”

b) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek a.) „azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli” 

Adatkezelés időtartama: 8 év.

A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni”

Adatkezelés módja: papír alapon és elektronikus formában

Adatkezelő az Érintett adatait harmadik személynek az alábbi esetekben adja át:

a) jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.

b) Az adattovábbítás az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

c) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek a.) „azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli”

d) A szerződéses kötelezettség teljesítése és a számlázás körében az Adatkezelő az  Érintett által a szerződéskötés körében megadott személyes adatait továbbítja könyvelő részére.

Szintén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A tájékoztatáshoz való jog: 

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken. 

A tájékozódáshoz való jogát Ön írásban gyakorolhatja, azonban kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adunk tájékoztatást. 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van-e, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:

a) Önre vonatkozó személyes adatok

b) az adatkezelés céljai;

c) személyes adatok kategóriái;

d) azon személyek, amelyekkel az Ön adatait közölték, vagy közölni fogják;

e) az adatok tárolásának időtartama;

f) a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;

g) a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;

h) a kezelt adatok forrása;

i) profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;

j) a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása. 

Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát. 

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

2. A hozzáféréshez való jog:   

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van-e, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:

a) Önre vonatkozó személyes adatok

b) az adatkezelés céljai;

c) személyes adatok kategóriái;

d) azon személyek, amelyekkel az Ön adatait közölték, vagy közölni fogják;

e) az adatok tárolásának időtartama;

f) a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;

g) a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;

h) a kezelt adatok forrása;

i) profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;

j) a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása. 

Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát. 

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

3. Helyesbítéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

4. Törléshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Adathordozáshoz való jog: 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. Tiltakozás joga: 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy jelentős mértékben érintené. 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

9. Személyes adatok törlése illetve zárolása 

Az Info törvény 6.§ (5) bekezdése alapján az Adatkezelő az Ön adattörlési kérelmét nem teljesíti, személyes adatait az Ön további hozzájárulása nélkül is kezelheti: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további

c) külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

Eljárásunk: 

Amennyiben hozzánk kérelem érkezik be, úgy adatkezelőként a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. 

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt,  a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt. 

Ön számára a tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk kivéve, ha:

a) ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;

b) a kérelem egyértelműen megalapozatlan;

c) a kérelem túlzó. 

Amennyiben Ön papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az adatok egy másolati példányát ingyenesen átadjuk a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kérünk oldalanként/CD-DVD-nként. 

Az általunk kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesítjük mindazon személyeket, akikkel adatokat korábban közöltük, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Amennyiben Ön kéri, tájékoztatást adunk, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra. 

Az Ön kérelemére adandó választ elektronikus formában tesszük meg, kivéve, ha:

a) Ön kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást számunkra, 

b) nem ismerjük az Ön elektronikus elérhetőségét.

Tiltakozási jog gyakorlása: 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a írásban tájékoztatjuk.

Amennyiben tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással a személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatok kezelése: 

Az Ön által a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt tárhelyszolgáltató szerverén, továbbá  elektronikus módon tároljuk. 

Megteszünk minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatait  biztonságosan tároljuk és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk. 

10. Jogorvoslat

Amennyiben kifogása, problémája merül fel kérjük forduljon bizalommal hozzánk:  

Életmódtréner.hu Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19. As. 2a.

Email cím: info@eletmodtrener.hu

Kapcsolattartó: Demeter Attila

Telefonszám: +36203630612

 

Bírósághoz fordulás joga: 

Ön jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

 

Jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az Érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására azzal, hogy Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az Érintetteket a módosításról tájékoztatjuk, a módosított Adatvédelmi tájékoztatót közzétesszük. A módosított Adatkezelési tájékoztató hatályba lépéséről a módosításban rendelkezünk. 

Kelt: Budapest, 2021. január 6.